Khi nói đến highlight, rõ ràng là bạn muốn chọn những khoảnh ...

When it comes to showcasing your highlight to your audience, obviously you’d ...